Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku - Wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem"

Informacje

...

..

.

Wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem"

Menu dla: Wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem"

Ustawa dotyczy wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny, m. in. świadczeń gwarantowanych, do których szczególnie należy zapewnienie dostępności dla kobiet w ciąży oraz ich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Ustawa zakłada m.in., że rodziny uprawnione objęte będą pomocą asystentów rodziny na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci nieuleczalnie chorych lub ciężko upośledzonych mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutomiersku wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł. Jest na to 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, a świadczenie nie jest uzależnione od osiąganego dochodu.

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu zostało wprowadzone ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”. Ustawa, poza wsparciem finansowym, zakłada również zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży, zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej, zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych. Przewidziano również dostęp do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę.

Kto może ubiegać się o świadczenie i jakie warunki należy spełnić?

Świadczenie przysługuje matce, ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Tym ostatnim jest osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu o jego przysposobienie.

Aby skorzystać ze świadczenia, należy złożyć wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Przykład:

  • Dziecko urodziło się 6 czerwca 2020r. Ostatnim dniem, umożliwiającym złożenie wniosku będzie 6 czerwca 2021r.
  • Dziecko urodziło się 1 stycznia 2021r. Ostatnim dniem umożliwiającym złożenie wniosku będzie 2 stycznia 2022 r. (1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego termin „przesuwa” się na kolejny dzień roboczy).

Do wniosku należy trzeba dołączyć dwa zaświadczenia lekarskie. Pierwsze, to zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Drugie, to zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10-tego tygodnia ciąży.

Uwaga!

Wymóg przedstawienia zaświadczenia, potwierdzającego pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10-tego tygodnia ciąży, nie dotyczy opiekuna prawnego i faktycznego oraz osoby, która przysposobiła małoletniego.

Rodzic, czy też opiekun nie otrzyma świadczenia, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie oraz w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, np. w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Jaka jest wysokość wypłacanego świadczenia?

Świadczenie jest wypłacane jednorazowo w wysokości 4 tys. zł. Co ważne, świadczenie nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, w tym m. in. z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 500+. Nie podlega też egzekucji komorniczej i administracyjnej oraz nie jest opodatkowane podatkiem od osób fizycznych.

Gdzie należy składać wnioski?

W gminie Lutomiersk rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczenia zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać:

1. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutomiersku - pokój nr 10
2. za pośrednictwem poczty:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku
Pl. Jana Pawła II Nr 12
95-083 Lutomiersk

Informator - sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Komunikaty dotyczące programu "Za życiem"

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"