Dodatki Mieszkaniowe jako zadania własne gminy od 01 marca 2015 roku wypłacane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku.

Przyznanie tej pomocy materialnej zależy od miesięcznych dochodów, oraz od powierzchni zajmowanego lokalu.

Podstawa Prawna

1) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 180)
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817)
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r., poz. 589)

 Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1) osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny, oraz
2) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

W przypadku pierwszej grupy osób, zgodnie z art. 2.1. ustawy o dodatkach mieszkaniowych, z dodatku tego mogą skorzystać:

 • najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych (dot. lokali komunalnych, mieszkań zakładowych, mieszkań w domu prywatnym czynszowym, mieszkań wynajmowanych na wolnym rynku),

 • członkowie spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujący na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu,

 • osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych,

 • inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem (np. na skutek umowy użyczenia).

 

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, trzeba spełnić kilka warunków

1. Osiąganie odpowiedniego  dochodu

Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza:

 • 175 proc. kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym  - 1802,15 zł

 • 125 proc. tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym - 1287,25 zł


Wysokość najniższej emerytury zmienia się — podlega waloryzacji. Trzeba zatem upewnić się, czy podana kwota jest aktualna.

Od 1 marca 2018 r. najniższa emerytura wynosi 1029,80 zł.


Aby obliczyć dochód gospodarstwa domowego, musimy dodać dochody wszystkich osób, które zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

Za dochód uważa się wszelkie przychody ( w tym również z tyt. umów zleceń i umów o dzieło) po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a także na ubezpieczenie chorobowe.

Do dochodów nie wlicza się:

 • dodatków dla sierot zupełnych

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka

 • dodatku (do zasiłku rodzinnego) z tytułu urodzenia dziecka

 • pomocy w zakresie dożywiania

 • zasiłków pielęgnacyjnych

 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej

 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej

 • dodatku mieszkaniowego

 • dodatku energetycznego

 2. Odpowiednia powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu

Normatywna (określona w ustawie) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

 • 35 m2  dla 1 osoby,

 • 40 m2  dla 2 osób,

 • 45 m2  dla 3 osób,

 • 55 m2  dla 4 osób,

 • 65 m2  dla 5 osób,

 • 70 m2  dla 6 osób.


Dodatkowo:

 • jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2,

 • jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub w przypadku gdy niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju* (wymagane: orzeczenie o niepełnosprawności i stosowne zaświadczenie lekarskie lub opinia biegłego), wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

*O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje wtedy, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej (określonej w ustawie) powierzchni o więcej niż:
— 30 proc.
albo
— 50 proc. pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 proc.

liczba
członków
gosp.
dom.

pow.
normatywna

30%
przekroczenie
pow.
normatywnej

1 osoba

35m²

45,50m²

2 osoby

40m²

52,00m²

3 osoby

45m²

58,50m²

4 osoby

55m²

71,50m²

5 osób

65m²

84,50m²

6 osób

70m²

91,00m²

 3. Udokumentowanie wydatków na zajmowany lokal

Wydatki ponoszone na utrzymanie lokalu to:

 • czynsz

 • opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego (np. opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych),

 • opłaty eksploatacyjne w spółdzielni mieszkaniowej,

 • zaliczki płacone przez właścicieli lokali mieszkalnych na koszty związane z nieruchomością wspólną,

 • świadczenia związane z eksploatacją domu jednorodzinnego,

 • inne wydatki wynikające z odrębnych przepisów.


Nie stanowią wydatków wydatki poniesione z tytułu ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego na cele bytowe.

Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie uwzględnia się jedynie wydatki przypadające na tę część lokalu lub domu.

Wydatki naliczane i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc (rozliczenia kwartalne, półroczne, roczne) przelicza się na okresy miesięczne.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu,

2. Deklaracja o dochodach ,

3. Wraz z tymi dokumentami należy przedstawić (w zależności od sytuacji rodzinnej w danym gospodarstwie domowym):

 • dowód osobisty

 • tytuł prawny do lokalu tj. przydział, decyzję, umowę najmu, akt notarialny, postanowienie sądu, wyrok eksmisji w przypadku braku tytułu prawnego.

 • Właściciel dom jednorodzinnego zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu.

 • Rachunki za wodę, śmieci, kanalizację w przypadku właścicieli domów jednorodzinnym lub osób , które dokonują wpłat we własnym zakresie.

 • zaświadczenia o dochodach z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę, zlecenie bądź umowę o dzieło, z pełnych 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (przychód brutto pomniejszony o koszty uzyskania i składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe).

 • decyzje o przyznaniu emerytury,renty,innego świadczenia i aktualnej wysokości tych świadczeń (brutto) lub zaświadczenie z ZUS o wysokości brutto w/w świadczeń

 • zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłków dla bezrobotnych (brutto) lub potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku bądź utraty statusu osoby bezrobotnej (zaświadczenia lub decyzja )

 • aktualny wyrok alimentacyjny

 • zaświadczenia od komorników z ostatnich 3 miesięcy o egzekucji zasądzonych alimentów

 • zaświadczenia z wyższych uczeni o wysokości wypłacanych w ciągu ostatnich 3 miesięcy stypendiach

 • zaświadczenia o odbywaniu kary pozbawienia wolności z zakładów karnych lub o tymczasowym aresztowaniu z aresztów śledczych i o ewentualnych dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia więźniów lub aresztantów

 • zaświadczenia o dochodzie z gospodarstwa rolnego wg. hektarów przeliczeniowych

 • zaświadczenia o dochodzie z prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku braku możliwości udokumentowania dochodów, należy zgłosić celem złożenia stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną o źródłach utrzymywania w okresie rozliczeniowym

 • orzeczenie zespołu ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności gdy w lokalu zamieszkuje osoba wymagająca zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub zaświadczenie lekarskie w przypadku gdy w lokalu zamieszkuje osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim

 • faktura za energię elektryczną w przypadku braku centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub instalacji gazu przewodowego

 Wywiad środowiskowy

Wywiadu środowiskowego dokonuje upoważniony pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku. Może on żądać od wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego oświadczeń o stanie majątkowym, zawierających w szczególności dane o posiadanych ruchomościach i nieruchomościach oraz zasobach pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Czas załatwiania

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu dodatku mieszkaniowego lub decyzja odmowna.

Przyznanie dodatku

Dodatek mieszkaniowy przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej.
Przyznaje się go na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Wypłata dodatku mieszkaniowego

Dodatek jest wypłacany zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Jedynie właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy do rąk własnych.