Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku - Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

Informacje

...

..

.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

Załącznik

do uchwały Nr XXII/105/2015

Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 29 grudnia 201 5 r.

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY

 

NA LATA 2016 – 2018

 

GMINA LUTOMIERSK

WPROWADZENIE

 

Pierwszy Program Wspierania Rodziny w gminie Lutomiersk opracowano na lata 2013-2015.Program ten został przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/274/13 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 czerwca 2013 r i był odpowiedzią na obowiązek nałożony na gminę ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa ta nakłada obowiązek na samorządy podejmowania działań wspierających wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rodzina to podstawowe środowisko, które powinno zapewnić bezpieczeństwo emocjonalne dziecku. Oddziałuje w sposób świadomy i nieświadomy na osobowość dziecka przekazując mu swój system wartości, tradycje, ukierunkowuje jego aktywność i postępowanie na całe życie. Jest najbardziej stabilnym punktem odniesienia w doświadczeniu dziecka. Dlatego, jeśli
w funkcjonowaniu rodziny pojawiają się dysfunkcje, instytucje i służby zobligowane do wspierania rodziny zobowiązane są do podjęcia na jej rzecz określonych działań. Problemy występujące w rodzinie często są złożone i wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań. Choroba alkoholowa rodziców, przemoc w rodzinie, niewydolność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, to główne problemy dezorganizujące życie rodzin, którym często towarzyszy również problem ubóstwa czy długotrwałego bezrobocia.

Rodziny dysfunkcyjne wymagają stałego monitorowania przez pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, pracowników służby zdrowia, policji, kuratorów sądowych i przedstawicieli innych instytucji, które mają kontakt z rodziną oraz podejmowania działań na rzecz rodziny
w oparciu o sprecyzowany plan działania.

Praca z rodziną przedstawicieli służb społecznych powinna być połączona ze wsparciem
ze strony środowiska, w tym również bliższych i dalszych krewnych oraz aktywnością własną ze strony rodziny. Ponadto praca z rodziną powinna być prowadzona przez odpowiednio przygotowaną kadrę, kompetentną i obiektywną.

Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny wielo -problemowej, należy docenić i konsekwentnie realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny w rozwoju dziecka. Zamiast zastępować rodzinę w pełnieniu jej funkcji opiekuńczo- wychowawczej, należy ją wspierać i wspomagać tak aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie.

Zawarte w niniejszym programie propozycje pomocowe wspierają rodzinę w prawidłowym wypełnianiu funkcji. Założeniem Programu jest wspieranie rodziny naturalnej już na etapie gdy problemy się zaczynają oraz eliminowanie takich sytuacji kiedy dziecko musi opuścić rodzinę.

 

DIAGNOZA SYTUACJI RODZIN W GMINIE LUTOMIERSK

Rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi stanowią znaczną część klientów pomocy społecznej. Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci łączy się z dysfunkcjami takimi jak: uzależnienia, przemoc domowa, zaburzenia równowagi systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich i zawodowych.

Problemy społeczne w gminie Lutomiersk rozwiązuje przede wszystkim Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przy współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami, ze szkołami, Komendą Powiatową Policji, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, Sądem Rejonowym w Łasku ,kuratorami sądowymi, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym.

Gminę Lutomiersk według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. zamieszkuje 7856 mieszkańców. W 2013 roku z pomocy społecznej korzystało 303 rodziny. Dożywianiem dzieci w szkole odjęto 147 dzieci.

W 2014 roku z pomocy społecznej korzystało 304 rodziny. Dożywianiem w szkole objęto 155 dzieci.

 

Tabela Nr 1 – Powody przyznawania pomocy społecznej w 2014 r

 

Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba Rodzin

Liczba osób w rodzinach

Ubóstwo

22

35

Sieroctwo

0

0

Bezdomność

3

14

Potrzeba ochrony macierzyństwa

17

86

W tym:

Wielodzietność

10

58

Bezrobocie

128

410

Niepełnosprawność

48

103

Długotrwała lub ciężka choroba

43

88

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

I prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem

86

338

W tym:

Rodziny niepełne

25

91

Rodziny wielodzietne

11

60

Przemoc w rodzinie

1

5

Alkoholizm

5

9

Narkomania

0

0

Trudności w przystosowania się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

0

0

 

 

Tabela Nr 2 – Typy rodzin objętych pomocą społeczną w 2014 r

 

Wyszczególnienie

 

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinie

RODZINY z Dziećmi OGÓŁEM

 

96

408

o liczbie osób :

1

31

99

2

37

154

3

17

85

4

9

52

5

0

0

6 i więcej

2

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głównymi powodami przyznawania pomocy było ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Gminny Zespół Interdyscyplinarnego w 2014 r rozpatrzył 13 niebieskich kart . W 90% tych rodzin interwencje ze strony policji były wielokrotne a ich powodem był alkohol.

Nadzień31grudnia2014r z terenu gminy Lutomiersk aktualnie 3 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych

oraz 2 dzieci umieszczona jest w placówce opiekuńczo –wychowawczej.

W 2014 roku 13 rodzin w których zdiagnozowano problemy opiekuńczo-wychowawcze zostało objętych pracą asystenta rodziny.

 

CEL GŁÓWNY

Stworzenie optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny biologicznej oraz wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo- wychowawczych w gminie Lutomiersk.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Stworzenie efektywnego systemu wsparcia rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji
opiekuńczo –wychowawczych;

- pomoc finansowa,

- pomoc rzeczowa,

- objęcie dożywianiem dzieci tego wymagających,

- monitorowanie sytuacji zdrowotnej rodziny.

2. Wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo wychowawczych poprzez współpracę z asystentem rodziny,

3. Prowadzenie wszechstronnej pracy socjalnej z rodziną.

4. Podejmowanie działań w celu pozostawienia dzieci w rodzinie biologicznej oraz przywróceniu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej rodzinom biologicznym.

5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi działającymi na
rzecz dziecka i rodziny,

 

ADRESACI PROGRAMU

Rodziny wychowujące dzieci oraz przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, dzieci i młodzieży dotkniętych przemocą, problemem uzależnień na terenie gminy Lutomiersk.

 

REALIZACJA PROGRAMU

1. Program realizowany będzie na terenie gminy Lutomiersk w latach 2016 – 2018.

2. Działania mające na celu realizacje założeń programu , a nastawione na bezpośrednią pracę
z rodziną są koordynowane i organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lutomiersku poprzez:

- diagnozowanie problemów rodziny i dziecka,

- podejmowanie działań w środowisku, inicjowanie interwencji w uzasadnionych przypadkach,

- opracowanie i realizację planu pomocy w indywidualnych przypadkach,

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym,

- monitorowanie sytuacji rodzin, zwłaszcza niewydolnych w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych, uzależnionych, stosujących przemoc.

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Źródłem finansowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny są:

- budżet państwa;

- budżet gminy;

- środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł.

 

PARTNERZY W REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku.

2. Szkoły na terenie gminy Lutomiersk.

3. Policja.

4. Służba zdrowia.

5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lutomiersku.

6. Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

7. Caritas parafialny.

8. Organizacje pozarządowe.

9.Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

 

MONITORING

 

Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny w lata 2016-2018 będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie merytoryczne i finansowe z z realizacji Programu łącznie ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Lutomiersk

/-/ Tadeusz Rychlik