Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje

...

..

.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych
 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Lutomiersku(95-083) przy ul. Plac Jana Pawła II Nr 12, REGON: 005273850, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO” informuje Panią/Pana, że jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: gops@lutomiersk.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji ustawowych zadań Administratora, w szczególności:
 • zadań określonych Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 • przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, w tym zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”, programu Rodzina 500 plus;
 • wydania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, w tym Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych; Karty Seniora Województwa Łódzkiego;
 • realizacji programu „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”;
 • realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny;
 • przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych;
 • przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych i ryczałtowanych dodatków energetycznych;
 • realizacji funkcji asystenta rodziny;
 • prowadzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie;
 • realizacji zadań wynikających z Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych;
 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. c), d), lit. e) i lit. f) RODO, a także na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) i lit. g) RODO.
 2. Odbiorcami danych osobowych Pracownika będą:
 • podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem - na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i  organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
 • banki – w celu wypłaty świadczeń pieniężnych na wskazany przez Panią/Pana rachunek bankowy;
 • podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, niezbędny do realizacji celów, dla których zostały pozyskane oraz w celu archiwizowania danych, a także dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do (w zależności od charakteru przetwarzania):
 3. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 5. przenoszenia danych,
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
 7. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania jest wymogiem ustawowym lub dobrowolnym.