Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku - Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Informacje

...

..

.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Nazwa procedury:
przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
Uwaga!
Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny i spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatku. Przysługuje jeden dodatek w wysokości 400,00 zł miesięcznie niezależnie od liczby dzieci pozostających pod opieką.

Wymagane dokumenty:
Oprócz dokumentów wymienionych w punktach od 1 do 17 w procedurze o przyznanie zasiłku rodzinnego należy dostarczyć dodatkowo:
  1. zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
  2. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym,
  3. inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
Termin i sposób załatwiania:
Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.
 
Miejsce złożenia wniosku:
Analogicznie, jak w przypadku zasiłku rodzinnego.
 
Tryb odwoławczy:
Od otrzymanej decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem instytucji, która decyzję wydała w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
 
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz.2220);
2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1497).
 
Inne informacje:
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje:
a) matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez:
- 24 miesiące kalendarzowe,
- 36 miesięcy kalendarzowych,
- 72 miesiące kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę na dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;
b) w kwocie 400,00 zł miesięcznie;
c) kwotę za niepełny miesiąc kalendarzowy ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę dodatku przysługującego za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę;
d) począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami lub od dnia przyznania uprawnień do urlopu wychowawczego do końca okresu zasiłkowego lub do dnia przyznania uprawnień do urlopu wychowawczego lub do dnia, w którym upływa 24, 36, 72 miesięczny okres jego pobierania;
 
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek:
a) nie posiada ustalonego prawa do zasiłku rodzinnego;
b) bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
c) podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
d) w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego;
e) korzysta ze świadczenia rodzicielskiego;
f) dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
 
W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:
1) świadczenia rodzicielskiego
lub
2) świadczenia pielęgnacyjnego
lub
3) specjalnego zasiłku opiekuńczego
lub
4) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
lub
5) zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 
- przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.
 
W toku postępowania organ ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.
 
Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:
brak