Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku - ZAPYTANIE OFERTOWE

Informacje

...

..

.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lutomiersk, dnia 18 grudnia 2020 roku

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie w 2021 roku usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zamieszkania jest gmina Lutomiersk.

CPV:

85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II Nr 12

95-083 Lutomiersk

Tel 43 677-50-11 wew. 139

2. Tryb udzielania zamówienia.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2021 roku usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Lutomiersk.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku lub noclegowni dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych, w tym wyżywienia dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnienie tych osób – w oparciu o art. 48 a ust. 2g ustawy z dnia 12 marca 20004 roku  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876).

Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą byś zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 2 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi – liczby osób do nie więcej  niż 50%. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

Miejsce świadczenia usług: województwo łódzkie

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

4. termin wykonania usługi:

Usługa ciągła – od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 roku jednak nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2021 roku.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)      posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,

3)      pozostawanie w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia,

4)      spełniają standardy podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896)

6. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków  udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5 przedmiotowego zapytania ofertowego wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć: Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

7. Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową ( jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego – zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

8. Kryteria oceny oferty:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny ofert:

- cena jednostkowa (dobowego pobytu 1 osoby ) oferty brutto:  100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożenia oferty.

9. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutomiersku, Plac Jana Pawła II NR 12 95-083 Lutomiersk osobiście, pocztą przesyłka kurierska lub e-mail  mkucharska@lutomiersk.pl wyłącznie na formularzu pn.” Treść oferty” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania  w terminie do 31 grudnia 2020 roku do godziny 12.00 – z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości „ Zapytanie ofertowe – usługi schronienie”

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną.

10. Osoba upoważniona do kontakty z Wykonawcami: Małgorzata Kucharska Tel.43 6775011 w.139

11. Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku, 95-083 Lutomiersk, plac Jana Pawła II nr 12 e-mail gopslutomiersk@wp.pl;

2)      Pani/Pana dane  osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.”Świadczenie w 2021 roku usług schronienia dla osób bezdomnych oraz usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych w trybie zapytania ofertowego;

3)      Odbiorcami  Pani/Pana  danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

4)      Obowiązek podania przez Panią/ Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa;

5)      Posiada Pani/Pan:

a.       na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana  dotyczących,

b.      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ( skorzystania z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z obowiązującymi przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

c.       na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO ( prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

d.      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

      6)  Nie przysługuje Pani/Panu:

a.    w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych    osobowych,

b.    prawo do przenoszenia danych osobowych, których mowa w art. 20 RODO; na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO,

c.    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

 

 

12. Załączniki do zapytania ofertowego:

1.      formularz ofertowy,

2.      oświadczenie o spełnieniu warunków,

3.      projekt umowy.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr 1

do zapytania ofertowego

 

 

 

………………………………….

( miejscowość i data)

 

Zamawiający

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W Lutomiersku

95-083 Lutomiersk, Plac Jana Pawła II Nr 12

 

Formularz ofertowy

1. Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………….

2. Adres Wykonawcy ( siedziba prowadzenia działalności)…………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

3. Adres Wykonawcy do doręczeń/korespondencji……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

4. Nr KRS (jeśli dotyczy) ……………………………………………………………………….

5. NIP …………………………………………………………………………………………...

6. REGON ………………………………………………………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, przedmiotem którego jest: świadczenie w 2021 roku usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Lutomiersk

 

                   I.            Oferujemy wykonanie usług schroniska dla osób bezdomnych - dobowego pobytu 1 osoby za cenę:………… zł brutto

( słownie:………………………………………………………………………)

Oświadczam, że:

1.      Zapoznaliśmy się z warunkami Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,

2.      Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Zamówienia,

3.      Jesteśmy/nie jesteśmy płatnikami podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP………………….,

4.      Akceptujemy wzór umowy i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

……………………………

 Podpis osoby uprawnionej

 

Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

 

 

 

……………………………………

( miejscowość i data)            

 

 

Oświadczenie

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

 

Nazwa oferenta ………………………………………………………………………………

Adres ………………………………………………………………………………………….

Dane rejestrowe ………………………………………………………………………………

Dane kontaktowe ……………………………………………………………………………..

 

Przystępując do udziału w prowadzonym w trybie postępowania ofertowego na zamówienie:

„ Świadczenie w 2021 roku usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Lutomiersk”

Oświadczam, że Wykonawca spełnia następujące warunki dotyczące:

1.      Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności do czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakazują obowiązek,

2.      Bycie podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę,

3.      Bycie podmiotem posiadającym cele statutowe obejmujące prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym,

4.      Posiadam/y wiedzę i doświadczenie , niezbędne do prawidłowego wykonania usługi,

5.      Pozostaję/my w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia,

6.      Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym do realizacji zamówienia,

7.      Dysponujemy odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidłowej realizacji zamówienia,

8.      Spełniamy warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia.

 

 

…………………………..

Podpis osoby uprawnionej

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 3

do zapytania ofertowego

wzór umowy

 

 

 

Umowa nr………….

 

Zawarta w dniu ………..2020 roku w Lutomiersku pomiędzy

Gminą Lutomiersk – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lutomiersku, Plac Jana Pawła II Nr 12  95-083 Lutomiersk

 

reprezentowanym przez Małgorzatę Kucharską – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku

 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

 

a

 

 

……………………… z siedzibą w ………………………… , przy ul………………………...

    (wpisaną/ym do)

 

 

Reprezentowaną/y przez Panią/na ………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.

 

Do niniejszej umowy nie stosuje się Prawa zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

 

§ 1.

1. Przedmiotem  niniejszej umowy jest świadczenie usług schroniska dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwieniu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielniania tych osób.

 

2. Strony ustalają, iż standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych są zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896).

 

3. Wykonawca zapewnia miejsce dla osób bezdomnych w postaci usług określonych w ust. 1, dla osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku, tj. osób, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Lutomiersk.

4. Zamawiający przewiduje, że prognozowana, średnia liczba skierowanych do schroniska w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 2 osób.

 

5. Strony ustalają, iż podana przez Zamawiającego w ust. 4 ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

 

6. Strony ustalają, iż dopuszcza się także zwiększenie zakresu usług – liczby osób do nie więcej niż 50%. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

 

7. Strony ustalają, iż miejscem świadczenia usług  będzie ……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

( dokładny adres schroniska)

 

§ 2.

1. Strony ustalają, iż każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w tej formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku. Decyzja zawierać będzie:  imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

 

2. Strony ustalają, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie  świadczenie usług  w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie  lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie  potwierdzone kopia decyzji administracyjnej wydanej bez zbędnej zwłoki. Przetwarzanie danych osobowych niezbędne do celów realizacji niniejszej Umowy  odbywać się będzie zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 lit.c – f oraz art. 9 ust. 2 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

 

3. Zakres przetwarzania danych osobowych określi odrębna umowa z Wykonawcą o przetwarzaniu danych osobowych.

 

§ 3.

1. Strony zgodnie ustalają, iż cena dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej, tj. ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych i osobowych wraz z wyżywieniem łącznie  wynosi ……………. zł brutto, słownie (…………………………………………………………….).

 

2. Zamawiający zobowiązuje się do pokrywania kosztów pobytu osób skierowanych wyłącznie za czas rzeczywistego przebywania w schronisku.

 

3. Podstawą rozliczenia finansowego za dany miesiąc będzie faktura wraz z załączonym zestawieniem imiennym obejmującym ilość osób skierowanych oraz ilość dni pobytu. Fakturę wraz z rozliczeniem za miesiąc poprzedni należy przedkładać do 7 dnia następnego miesiąca.

 

4. Zamawiający zobowiązuje się  do zapłaty na konto wykonawcy należnej kwoty za miesiąc poprzedni w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania faktury.

 

5. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

6. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury VAT jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku, 95-083 Lutomiersk, Plac Jana Pawła II nr 12.

 

§ 4.

 Wykonawca zobowiązuje się do :

1)      świadczenia usług, o których mowa w § 1 ust. 1 zgodnie z minimalnym zakresem usług, określonym w Rozporządzeniu, o którym mowa w § 1 ust.2;

2)      współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lutomiersku w zakresie realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności i zawartych kontraktów socjalnych;

3)      pisemnego informowania zamawiającego o wydaleniu z placówki z podaniem przyczyny w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia;

4)      informowania Zamawiającego o innych istotnych kwestiach dotyczących lub finansowa bezdomnego.

 

§ 5.

 1. Umowę zawarto na czas określony od dnia 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.

 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

 

3. Wykonawcy w przypadku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przysługuje jedynie żądanie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy.

 

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy  w trybie natychmiastowym w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.

 

5. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności musi nastąpić w formie pisemnej
w terminie 7 dni od powzięcia informacji o niewykonywaniu lub nienależytym wykonywaniu umowy przez Wykonawcę.

 

6. Z tytułu odstąpienia od umowy w przypadku określonym w ust.4 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości ……..zł. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej
z należnego mu wynagrodzenia.

 

§ 6.

 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o pomocy społecznej.

 

§ 7.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 8.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z niniejszej umowy jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 9.

 Integralną częścią umowy są:

1)      zapytanie ofertowe z dnia ………………………… .

2)      oferta Wykonawcy z dnia ………………………….. ( data wpływu)

 

§ 10.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

……………………                                                                        ……………………..

    Zamawiający                                                                                         Wykonawca