Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku - Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Informacje

...

..

.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Nazwa procedury:
przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Uwaga!
Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny i spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatku.
 
Wymagane dokumenty:
Oprócz dokumentów wymienionych w punktach od 1 do 17 w procedurze przyznania zasiłku rodzinnego należy dostarczyć dodatkowo zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki - w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.
 
Termin i sposób załatwiania:
Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.
 
Miejsce złożenia wniosku:
Analogicznie, jak w przypadku zasiłku rodzinnego.
 
Tryb odwoławczy:
Od otrzymanej decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem instytucji, która decyzję wydała w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
 
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz.111);
2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1497) .
 
Inne informacje:
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje:
  • raz w roku szkolnym;
  • w kwocie 100,00 zł jednorazowo na dziecko;
  • matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego,
Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
W toku postępowania organ ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.
 
Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:
 brak
 
Formularze do pobrania:
 Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły