Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku - Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka

Informacje

...

..

.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka

Nazwa procedury:
przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka
Uwaga!
Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny i spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatku
 
Wymagane dokumenty:
Oprócz dokumentów wymienionych w punktach od 1 do 17 w procedurze przyznania zasiłku rodzinnego należy dostarczyć dodatkowo:
  • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Termin i sposób załatwiania:
Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.
 
Miejsce złożenia wniosku:
Analogicznie, jak w przypadku zasiłku rodzinnego
 
Tryb odwoławczy:
Od otrzymanej decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem instytucji, która decyzję wydała w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
 
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz.2220);
2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234);
3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1497) .
 
Inne informacje:
Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:
- matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka;
- w kwocie 1000,00 zł jednorazowo na każde dziecko;
- jeżeli wniosek o jego wypłatę złożono do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia;
- jeżeli matka dziecka podlegała opiece medycznej nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie stosuje się do opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).
Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje:
- w przypadku nieustalonego prawa do zasiłku rodzinnego;
-w przypadku pobrania dodatku z tytułu urodzenia się dziecka przez matkę lub ojca w innej gminie;
- jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną później niż od 10 tygodnia ciąży.
 
W toku postępowania organ ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.
 
Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych: 
brak
 
Formularze do pobrania: