Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku - ZAPYTANIE OFERTOWE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku

Informacje

...

..

.

ZAPYTANIE OFERTOWE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku, Plac Jana Pawła II Nr 12  95-083 Lutomiersk zaprasza do złożenia oferty na:

„ Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Lutomiersk na lata 2021 -2025”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pod nazwą „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lutomiersk na lata 2021-2025”.

Szczegółowy opis zamówienia: Opracowanie Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych dla Gminy Lutomiersk na lata 2021-2025 ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, edukacji publicznej, ochrony zdrowia i innych, których celem jest integracja w środowisku osób i rodzin ryzyka – w oparciu o udostępniony materiał.

 

Strategia powinna zawierać:

1. diagnozę stanu obecnego w oparciu o:

a. strukturę demograficzną społeczności,

b. sytuację i tendencje na lokalnym rynku pracy,

c. sytuację mieszkaniową i infrastrukturę,

d. sytuację edukacyjną,

e. opis stanu opieki zdrowotnej,

f. charakterystykę życia  kulturalnego,

g. charakterystykę grup społecznych,

h. stan i możliwości pomocy społecznej, a także działań organizacji pozarządowych.

2. wskazanie celów strategicznych i operacyjnych oraz konkretnych obszarów( takich jak: uzależnienia, ubóstwo, bezdomność),

3. wskazanie metod realizacji celów,

4. ocenę efektu końcowego( monitoring, ewaluacja).

Na strategię składa się:

- część analityczno-wprowadzająca uwzględniająca uzyskane dane, czytelne wykresy obrazujące przebieg badania,

- cześć strategiczna – zawierająca główne problemy Gminy Lutomiersk wynikające z przeprowadzonych badań oraz charakterystykę wraz z celami strategicznymi i operacyjnymi a także analizę SWOT, która oceni potencjał w aspekcie słabych i mocnych stron, pozwalających na określenie siły i słabości Gminy Lutomiersk w zakresie  analizowanych sfer społecznych.

 

Termin wykonania zamówienia :

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2021 roku.

 

Warunki udziału w postępowaniu:

- wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień,

- oferta powinna posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych.

 

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć drogą pocztową, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem, w jednym egzemplarzu i podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

 

Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia wyrażoną w PLN. Cena jest ceną zryczałtowaną i musi zawierać wszystkie koszty związane  z realizacją zamówienia.

 

Do oferty należy dołączyć dokumenty poświadczające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 

Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium wyboru jest cena.

Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę za najniższą kwotę brutto. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że  dwie  lub więcej ofert zawierają taką samą cenę Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wyłonionym Wykonawcą, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego, w przypadku, gdy złożone oferty przekroczą limit środków budżetowych  przewidzianych przez Ośrodek na realizację tego zadania.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy składać  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Lutomiersku, Plac Jana Pawła II Nr 12,  95-083 Lutomiersk, przesłać pocztą  na adres Ośrodka, e-mail: mkucharska@lutomiersk.pl w terminie do  29  stycznia 2021 roku do godziny 14.00.

Osobą udzielającą informacji jest Pani Małgorzata Kucharska- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.

 

 

 

 

Autor: Małgorzata Kucharska