Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku - Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Informacje

...

..

.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Nazwa procedury:
przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Uwaga!
Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny i spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatku. 

Wymagane dokumenty:
Oprócz dokumentów wymienionych w punktach od 1 do 17 procedury przyznania zasiłku rodzinnego należy dostarczyć dodatkowo:

  1. kopię odpisu zupełnego lub skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
  2. aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub
  3. odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
  4. osoba ucząca się musi dostarczyć kopie odpisów zupełnych lub skróconych aktów zgonu rodziców.

Termin i sposób załatwiania:
Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia wniosku:
Analogicznie, jak w przypadku zasiłku rodzinnego.

Tryb odwoławczy:
Od otrzymanej decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem instytucji, która decyzję wydała w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 111);
2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1497) .

Inne informacje:
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje:

  • samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:- drugi z rodziców dziecka nie żyje;- ojciec dziecka jest nieznany;- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka zostało oddalone;
  • osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją;
  • w kwocie 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci).

W toku postępowania organ ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:
brak