Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013 – 2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 

NA LATA  2013 – 2015

 

GMINA LUTOMIERSK

 WPROWADZENIE

Rodzina to podstawowe środowisko, które powinno zapewnić bezpieczeństwo emocjonalne dziecku. Oddziałuje w sposób świadomy i nieświadomy na osobowość dziecka przekazując mu swój system wartości, tradycje, ukierunkowuje jego aktywność i postępowanie na całe życie. Jest najbardziej stabilnym punktem odniesienia    w doświadczeniu dziecka. Dlatego, jeśli w funkcjonowaniu rodziny pojawiają się dysfunkcje, instytucje i służby zobligowane do wspierania rodziny zobowiązane są do podjęcia na jej rzecz określonych działań. Problemy występujące w rodzinie często są złożone i wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań. Choroba alkoholowa, czy pijaństwo rodziców, przemoc w rodzinie, niewydolność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, to główne problemy dezorganizujące życie rodzin, którym często towarzyszy również problem ubóstwa czy długotrwałego bezrobocia.

Rodziny dysfunkcyjne wymagają stałego monitorowania przez pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, pracowników służby zdrowia, policji, kuratorów sądowych i przedstawicieli innych instytucji, które mają kontakt z rodziną oraz podejmowania działań na rzecz rodziny w oparciu o sprecyzowany plan działania.

Praca z rodziną przedstawicieli służb społecznych powinna być połączona ze wsparciem ze strony środowiska, w tym również bliższych i dalszych krewnych oraz aktywnością własną ze strony rodziny. Ponadto praca z rodziną powinna być prowadzona przez odpowiednio przygotowaną kadrę, kompetentną i obiektywną oraz podejmowana możliwie jak najwcześniej.

Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny wielo -problemowej, należy docenić i konsekwentnie realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny w rozwoju dziecka. Zamiast zastępować rodzinę w pełnieniu jej funkcji opiekuńczo- wychowawczej, należy ją wspierać i wspomagać tak aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie.

Zawarte w niniejszym programie propozycje pomocowe wspierają rodzinę w prawidłowym wypełnianiu funkcji. Założeniem Programu jest wspieranie rodziny naturalnej już na etapie gdy problemy się zaczynają oraz eliminowanie takich sytuacji kiedy dziecko musi opuścić rodzinę.

DIAGNOZA SYTUACJI RODZIN W GMINIE LUTOMIERSK

Rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi stanowią znaczną część klientów pomocy społecznej. Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci łączy się z dysfunkcjami takimi jak: uzależnienia, przemoc domowa, zaburzenia równowagi systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich i zawodowych.

Problemy społeczne w gminie Lutomiersk rozwiązuje przede wszystkim Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przy współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami,  ze szkołami, Komendą Powiatową Policji, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, Sądem Rejonowym w Łasku ,kuratorami sądowymi, gminnym zespołem interdyscyplinarnym.

Gminę Lutomiersk według stanu na dzień 31.04.2013 r. zamieszkuje 7633   mieszkańców.

W roku 2012  skorzystało z pomocy tut. Ośrodka 310 rodzin, w roku 2011 liczba ta wynosiła 297  rodziny, natomiast w roku 2010  było to 307  rodzin.

Głównymi powodami przyznawania pomocy było ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego i alkoholizm.

Zgodnie  z danymi z gminnego zespołu interdyscyplinarnego funkcjonariusze policji  założyli 10 niebieskich kart . W 90% tych rodzin interwencje ze strony policji były wielokrotne a ich powodem był alkohol.

Jak wynika z informacji uzyskanych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach z terenu gminy Lutomiersk  aktualnie 2 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych, z czego:

- 2 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych,

oraz

- 1 dziecko umieszczone jest w placówce opiekuńczo -wychowawczej kontynuuje naukę.

CEL GŁÓWNY

Stworzenie optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny biologicznej oraz wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo- wychowawczych w gminie Lutomiersk.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Stworzenie efektywnego systemu wsparcia rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczych;

   - pomoc finansowa

  - pomoc rzeczowa

  - objęcie dożywianiem dzieci tego wymagających

   - monitorowanie sytuacji zdrowotnej rodziny.

2. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi działającymi na    rzecz dziecka i rodziny,

3. Wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo wychowawczych.

4. Prowadzenie wszechstronnej pracy z rodziną.

5. Podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej.

ADRESACI PROGRAMU

Rodziny wychowujące dzieci oraz przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, dzieci i młodzieży dotkniętych przemocą, problemem uzależnień na terenie gminy Lutomiersk.

REALIZACJA PROGRAMU

1. Program realizowany będzie na terenie gminy Lutomiersk w latach 2013 – 2015.

2. Działania mające na celu realizacje założeń programu , a nastawione na bezpośrednią pracę z rodziną są koordynowane i organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku  poprzez:

-  diagnozowanie problemów rodziny i dziecka,

-  podejmowanie działań w środowisku, inicjowanie interwencji w uzasadnionych przypadkach,

-  opracowanie i realizację planu pomocy w indywidualnych przypadkach,

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy    w środowisku lokalnym,

- monitorowanie sytuacji rodzin, zwłaszcza niewydolnych w sprawach opiekuńczo-     wychowawczych, uzależnionych, stosujących przemoc.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Źródłem finansowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny są:

- budżet państwa;

- budżet gminy;

- środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł.                  

PARTNERZY  W REALIZACJI GMINNEGO  PROGRAMU

  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku.

  2. Szkoły na terenie gminy Lutomiersk.

  3. Policja.

  4. Służba zdrowia.

  5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  6. Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  7. Caritas parafialny.

MONITOROWANIE

Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny w lata 2013-2015 jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku. W terminie do dnia 31 marca każdego roku Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu.