Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku

Asystent rodziny z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny. Asystent nie tylko odpowie na wszystkie Twoje pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w Twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach (z wyłączeniem świadczeniodawców[1]). Asystent pomoże Ci także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Zadania asystenta rodziny w ramach ustawy „Za Życiem”:

  1. w skutecznym przezwyciężaniu trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,

  2. w uzyskaniu wsparcia psychologicznego,

  3. w uzyskaniu pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,

  4. w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:

W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana procedura przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

 http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/

 

[1]    Świadczeniodawca:

  1. zakład opieki zdrowotnej wykonujący zadania określone w jego statucie, grupową praktykę lekarską, grupową praktykę pielęgniarek lub położnych, osobę wykonującą zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,

  2. osobę fizyczną inną niż wymieniona w lit. a, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,

  3. jednostkę budżetową tworzoną i nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub

  4. Ministra Sprawiedliwości, posiadającą w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 50a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.8)).

  5. podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi.” –art 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.