Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku

O NAS

Na stronach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku uzyskasz informację o pomocy, udzielanej osobom i rodzinom, które trwale lub przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji z powodu:

– ubóstwa,
– sieroctwa,
– bezdomności,
– potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
– bezrobocia,
– niepełnosprawności,
– długotrwałej choroby,
– bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza  w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
– alkoholizmu lub narkomanii,
– trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
– klęski żywiołowej lub ekologicznej.